News & Letter


Information

[울산신문] "정확한 자료 뒷받침 울산 철새 '빅데이터 본부' 됐으면"

페이지 정보

작성자 사단법인태화강생태관광협의회 댓글 0건 조회 621회 작성일 20-07-31 09:22

본문

7efed639dae22a862d5820ecf7db046a_1596155025_2333.jpg
 

Contact

1st floor of EXO 21 Convention, 160 Wangsaeng-ro, Nam-gu, Ulsan

+82 (0)52-266-5168

hgs1223kr@hanmail.net

  Personal Information Handling Policy  /  Admin